STADION PIŁKARSKI NA TERENIE LOTNISKA SZCZECIN - DĄBIE

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA 
AUTOR: INŻ. ARCH. TOMASZ PATOS
OPIEKUN NAUKOWY : PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. ZBIGNIEW PASZKOWSKI


 obrazek
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu fragmentu obszaru lotniska Szczecin-Dąbie na cele związane z realizacją nowoczesnego stadionu piłkarskiego, zgodnie z wytycznymi Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szczecin oraz ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Dąbie-Lotnisko” . Za cel stawia się zaprojektowanie obiektu sportowego na miarę XXI w przeznaczonego do organizowania spotkań  piłkarskich w Ekstraklasie. Projekt ten jest próbą odpowiedzi na zadawane od dawna pytanie odnośnie sensowności budowy nowego stadionu piłkarskiego w Szczecinie oraz zlokalizowania go na terenie lotniska Aeroklubu Szczecińskiego.
            Projekt porusza kwestię zaspokajania potrzeb społeczeństwa a przede wszystkim potrzeby identyfikacji i poczucia przynależności co jest elementem spajającym lokalną społeczność. W pracy znajdują się informacje odnośnie imprez masowych organizowanych w Szczecinie w latach 2015/2016. Przedstawiony został szeroki obraz imprez sportowych i artystyczno – rozrywkowych, które odbyły się na terenie Polski w 2013 roku. W celu porównania wymagań klubu co do wielkości  obiektu, poddano analizie stosunek wielkości stadionów drużyn rywalizujących w ekstraklasie do kosztu wybudowania w przeliczeniu na jedno miejsce dla widza.  Postanowiono również odpowiedzieć na pytanie czy z ekonomicznego punktu widzenia budynek będący zapełniony raz na dwa tygodnie nie potrzebuje  wprowadzenia funkcji dodatkowej, która utrzymywała by ruch w obiekcie przez cały czas.
            Stadion został zaprojektowany jako nowoczesny obiekt spełniający wymogi PZPN oraz FIFA – kwalifikuje się do kategorii III. Na trybunach znajdują się 18 534 miejsca dla kibiców,  przedstawicieli mediów, VIP-ów oraz osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami. Kompleks składa się ze stadionu piłkarskiego z niezbędnym zapleczem (szatnie, siłownie, sala konferncyjna i inne), dwóch boisk treningowych, parkingu, hotelu i placu, stanowiącego wielofunkcyjną przestrzeń publiczną.
            Stadion został zaprojektowany jako obiekt bezpieczny, uwzględniający wymagania dot. imprez masowych. Zadbano również o odpowiednie strefowanie obiektu, pozwalające na swobodne jego użytkowanie przez różne grupy osób.
            Wydaje się, że proponowana propozycja byłaby dobrym uzupełnieniem zaplecza sportowego w Szczecinie, mogłaby być atrakcyjnym elementem aktywizującym społeczeństwo a także nowym, ciekawym miejscem na trasie turystycznej dla fanów piłki nożnej.

The subject of the study is the design of land development  of the airport area Szczecin-Dabie for purposes related to the implementation of a modern football stadium, according to the guidelines theories of urban planning of the City of Szczecin and the findings of the Local Spatial Development Plan "Dabie-Lotnisko". Its objective is to design a sports facility isuitable for  21st century intended to organize football matches in the Ekstraklasa  league. This project is an attempt to answer the questions of long-standing question about the reasonableness of the construction of a new football stadium in Szczecin and locateing it at the airport Aero Club of Szczecin.
            The project addresses the issue of meeting the needs of society and above all the need to identify and sense of belonging which is part of the local community bonding. The study provides information about major events organized in Szczecin in the years 2015/2016. It was presented a broad picture of sporting events and artistic - entertainment, which took place on Polish territory in 2013. In order to compare the requirements of the club about the size of the object, we analyzed the ratio of the size of the stadiums of teams competing in the league to the cost of construction per one place for the viewer. It was also decided to answer the question whether, from an economic point of view, the building being filled once every two weeks does not need to introduce additional function, which is maintained by movement in the facility at all times.
            The stadium was designed as a modern facility that meets the requirements of the Polish Football Association and FIFA - qualifies for category III. In the stands there are 18 534 places for fans, media representatives, VIPs and people with disabilities, along with their guardians. The complex consists of a football stadium with the necessary facilities (changing rooms, gyms, conference room and others), two training fields, parking, a hotel and the public square, which is a multifunctional public space.
            The stadium was designed as a safe site, taking into account the requirements of the legislation. Care was also appropriate zoning of the object, allowing for their easy use by different groups of people.

            It seems that the proposed suggestion would be a good complementation to the sports facilities in Szczecin, could be an attractive factor activating the society as well as new, interesting place on the tourist route for football fans.