Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 KIEROWNIK KATEDRY

prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski

 obrazek

 

ur. w 1955 r. w Krakowie, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, dyplom magisterski uzyskał w roku1979. Od 1982 r. pracuje na Wydziale  Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej, a obecnie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Stopień doktora otrzymał w roku 1987 na Politechnice Szczecińskiej, a doktora habilitowanego w roku 1997 na Politechnice Krakowskiej. W latach 2000 -2014 był zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego, a po uzyskaniu tytułu profesora n.t. na stanowisku profesora, od 2016 r. na stanowisku profesora zwyczajnego. Od 1998 r. jest kierownikiem Zakładu Teorii Architektury, Historii i Konserwacji Zabytków, a od 2012  Katedry Historii i Teorii Architektury na Wydziale Budownictwa i Architektury. Przez dwie kadencje był prodziekanem nauki i organizacji na WBiA oraz senatorem Senatu ZUT. W latach 2003-2005 był dyrektorem Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej i Architektem Miasta w Szczecinie.

Prof. Zbigniew Paszkowski jest również czynnie działającym architektem. Odbywał staże zawodowe  w Hiszpanii, Holandii i Niemczech. W roku 1988 uzyskał na wniosek SARP od Ministra Kultury i Sztuki „prawa twórcy”. Kontynuował pracę projektową w Autorskiej Pracowni Architektury urbicon spółka z.o.o., działającej od 1990 r. w Szczecinie. Jest autorem i głównym projektantem ponad 150 zrealizowanych opracowań projektowych, konkursowych - w tym wielu nagrodzonych. Jest członkiem Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN, w kadencji 2020-24 jego wiceprzewodniczącym, członkiem Komitetu Narodowego ICOMOS, SARP oraz IARP.

Jest współtwórcą kierunku kształcenia Projektowanie architektury wnętrz i otoczenia i Przewodniczącym Rady Programowej tego kierunku. Jest przewodniczącym Komisji Doktorskiej A (Architektura i urbanistyka) na WBiA.

W roku 2017 został powołany na Rzecznika Akademickiego (Ombudsmana) na do roku 2020. Od roku 2019 jest Przewodniczącym Rady Dyscypliny Naukowej Architektura i Urbanistyka w ZUT.

SAMODZIELNI PRACOWNICY

dr hab. inż. arch. Joanna Arlet, prof. ZUT

obrazek

absolwentka Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej w 1979 r. W latach 1982 -1992 specjalista-projektant w Pracowni Projektowo-Badawczej Politechniki Szczecińskiej, założonej przez prof. St. Latoura. Doktorat w 2004 na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Od 2004 roku adiunkt w Zakładzie Teorii Architektury, Historii i Konserwacji Zabytków Politechniki Szczecińskiej przekształconej w 2010 r. w Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Projektant wielu realizacji architektonicznych i urbanistycznych.a”.

 

 

 

dr hab. inż arch. Piotr Fiuk, prof. ZUT

obrazek

Piotr Fiuk (1964). Studia na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej (1990), od 1990 pracuje w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego PS/ZUT, adiunkt w Zakładzie Teorii Architektury, Historii i Konserwacji Zabytków. Wykładowca Akademii Sztuki w Szczecinie (Wydział Sztuk Wizualnych). Dr nauk techn. (2000) na podstawie dysertacji Miejska kamienica czynszowa z przełomu XIX/XX w. na przykładzie miasta Szczecina; charakterystyka form i źródeł inspiracji z analizą możliwości adaptacyjnych, (Politechnika Krakowska). Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych w czasopismach i materiałach konferencyjnych dotyczących historii architektury i konserwacji zabytków. Specjalizacja: historia architektury nowożytnej i współczesnej, ochrona i konserwacja zabytków. W latach 2005-2007 sekretarz redakcji czasopisma naukowo-dydaktycznego „Przestrzeń i FORMA” pod patronatem Polskiej Akademii Nauk Oddział w Gdańsku (IAiPP PS ZUT; www.pif.ps.pl). Samodzielna działalność zawodowa w projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym.Autor (indywidualnie i w zespołach) koncepcji urbanistyczno-architektonicznych i projektów odbudowy na Starym Mieście w Szczecinie, w Twierdzy Kostrzyn nad Odrą, rewaloryzacji śródmieścia Szczecina, opracowań studialnych z zakresu ochrony dóbr kultury i planowania przestrzennego. Udział w konkursach i plenerach architektonicznych (nagrody i wyróżnienia). Autor prac plastycznych (rysunek, grafika, malarstwo) i fotografii artystycznej prezentowanych na wystawach zbiorowych i indywidualnych. 

ADIUNKCI

dr inż. arch. Jakub Ignacy Gołębiewski

obrazek

Absolwent Architektury i Urbanistyki na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (2009 r.) oraz Politologii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego (2009 r.) Adiunkt w Zakładzie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków.  W działalności naukowej podejmuje kwestie rewitalizacji przestrzeni poprzemysłowych i frontów wodnych; sztuki w przestrzeni publicznej oraz architektury tymczasowej. W roku 2016 obronił pracę doktorską pt. „Perspektywy rewitalizacji Międzyodrza w Szczecinie przy zastosowaniu tymczasowych interwencji przestrzennych”. Współautor licznych koncepcji i realizacji architektonicznych, a także wyróżnionych koncepcji konkursowych Członek zespołu kuratorskiego Galerii Architektów „Forma”.  

dr inż. arch. Izabela Kozłowska

obrazek

absolwentka architektury i urbanistyki na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej (1997r.) oraz Studium Konserwacji i Ochrony Architektury i Urbanistyki na Politechnice Krakowskiej (1998r.). Doktorat w 2008r. na Wydziale Politechniki Gdańskiej. Od 2010r. adiunkt w Zakładzie Teorii Architektury, Historii i Konserwacji Zabytków Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. 

dr inż. arch. Katarzyna Krasowska

obrazek

ur. w 1988 r. w Barlinku, absolwentka kierunku Architektura i Urbanistyka na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.Dyplom inżynierski nagrodzony przez TUP oddział Szczecin. Najlepsza absolwentka kierunku wyróżniona przez Rektora wpisem do Złotej Księgi Absolwentów ZUT. W latach 2012-2013 czynnie działała w SKN e_scape. Brała udział w międzynarodowych intensywnych kursach  w ramach Programu Erasmus WS-RADS 2012 (Ankara) oraz EWUQ PORT 2013 (Izmir). Autorka prac na ogólnopolskie konkursy architektoniczne m.in.: na koncepcję programowo-przestrzenną Starego Miasta w Krośnie Odrzańskim (2013- III NAGRODA). Od 2013 r. pracuje jako asystent w Zakładzie Teorii Architektury, Historii i Konserwacji Zabytków.  Współpraca zawodowa z biurem up_krasowski (Barlinek 2007-2013), Renova (Warszawa 2010-2011), Studio A4 (Szczecin 2013) oraz DOMINO grupa architektoniczna (2014), jak również indywidualna praktyka projektowa. 

dr inż. arch. Maciej Płotkowiak

obrazek

dr inż. architekt; projektant i badacz architektury, absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury Politechnikin Szczecińskiej, praca doktorska pt.”Rola schematów geometrycznych w kształtowaniu planów wybranych przykładów kościołów przypisywanych warsztatowi Henryka Brunsberga” pod kierunkiem prof. dr hab. Z.Świechowskiego na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej 

Praca zawodowa: adiunkt Zakładzie Teorii Architektury, Historii i Konserwacji Zabytków w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego jak również  indywidualna praktyka zawodowa.

Członek Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, organu doradczego Prezydenta Miasta Szczecina. Członek Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków w Szczecinie, organu opiniodawczego w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Sędzia Sądy Dyscyplinarnego Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów. Przynależność organizacyjna: PKN ICOMOS, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków.

 

 

dr inż. arch. Halina Rutyna

obrazek

doktor nauk technicznych na kierunku Architektura i Urbanistyka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Absolwentka Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej w 1991 roku. Od 1992 roku pracuje na Wydziale  Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej, a obecnie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, najpierw jako asystent, a od 2002 roku jako adiunkt. W pracy naukowej szczególnie zajmuje się problematyką zabytkowej i współczesnej architektury sakralnej, co potwierdza tematyka jej rozprawy doktorskiej, którą obroniła z wyróżnieniem na Politechnice Śląskiej w Gliwicach w 2002 roku. Jest autorką czterech fotograficznych wystaw, kilkunastu artykułów naukowych i dwóch monografii pt. „Symbolika w architekturze sakralnej”, „Dzieje kościoła św. Jakuba Apostoła w Szczecinie i jego znaczenie w historii miasta”. W latach 2006-2008 uczestniczyła w charakterze eksperta w międzynarodowym projekcie badawczym Uniwersytetu w Hamburgu pn. „Kościoł-symbole w politycznych i religijnych wydarzeniach w obszarze Morza Bałtyckiego”. Od 1992 roku prowadzi praktykę projektową w autorskim studio architektury, w tym także w zakresie konserwacji obiektów i rewaloryzacji zespołów zabytkowych. Złożyła deklarację przynależności do Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków – oddział w Szczecinie. Jest członkiem Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN i Izby Architektów RP. 

ASYSTENCI

mgr Anna Pazdur-Czarnowska

obrazek

Ur. w 1983 r. Absolwentka ówczesnego wydziału Architektury Wnętrz i Grafiki Akademii Sztuki w Szczecinie. Dyplom magisterski "Adaptacja hali sortowniczej na łaźnię miejską. Szczecin - Port Centralny" obroniła w 2008 roku pod opieką prof. Józefa Jurka (UA Poznań). Od 2004 roku czynnie działająca w zawodzie architekta wnętrz. Obecnie asystentka w Zakładzie Projektowania Wnętrz i Otoczenia katedry Historii i Teorii Architektury ZUT. W 2015 roku - licencjat z Filologii Germańskiej, biegle włada też językiem angielskim. Prowadząca podczas trzech edycji międzynarodowych warsztatów architektonicznych PAO w Schwabhausen organizowanych przez Jorga Noenniga i grupę wykładowców weimarskiego Bauhausu. Praktyki odbyła w warszawskim biurze projektowym Ejsmont, pracowała w Atelier Beata Wolanin, studio Artemix Zbigniewa Waligóry oraz dla szczecińskiego dewelopera SGI. Zajmuje się wnętrzami prywatnymi oraz publicznymi, m.in. projekt wnętrz drukarni Copyland oraz saloniku wiolinowego Filharmonii im. M.Karłowicza w Szczecinie. Aktualnie prowadzi zajęcia: Zagadnienia Kultury Plastycznej, Kolor i forma oraz ćwiczenia projektowe.