Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
WYKAZ PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW ZAKŁADU TEORII ARCHITEKTURY, HISTORII I KONSERWACJI ZABYTKÓW

2016 rok
REFERATY
Gołębiewski J.I., Wygłoszenie referatu pt.: „Znaczenie tymczasowego użytkowania przestrzeni i inicjatyw społecznych w procesach rewitalizacji. Doświadczenia szczecińskie” podczas IV Kongresu Rewitalizacji Miast w Wałbrzychu, 19-20 września 2016 r.
Gołębiewski J.I., Wygłoszenie referatu pt.: „Krajobraz kulturowy skarpy odrzańskiej w Szczecinie i jego rola w definiowaniu tożsamości miasta” podczas międzynarodowej konferencji naukowej „Konserwacja zapobiegawcza środowiska 6. Architektura jako element krajobrazu” w Warszawie w dniach 24-25 października 2016 r.
Krasowska K., Paszkowski Z, DATA BASED BENCHMARKING IN COMMUNAL PLANNING. International Journal of E-Planning Reserach,  International Conference, Urban E-Planinng: Recent developmentes, energing, issues and fyuture chellenges, Institut of Geography and Spetial Planning, University of Lisbon, Portugal 
Krasowska K,  Wpływ zewnętrznych środków finansowych (z funduszy europejskich) na zrównoważony rozwój gospodarczy i przestrzenny małych miast Pomorza Zachodniego, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "natura-Technologia-Kultura- zrównoważone środowisko życia", Niemcy-Holandia, 
Płotkowiak M., Wykład inaugurujący Westival 2016; tytuł: "Dom mieszkalny w ujęciu historycznym";
MONOGRAFIE, PODRECZNIKI, ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH
Fiuk P.,  „Modernizacja, postmodernizacja i rekonstrukcja centrum Frankfurtu nad Menem”, [w:] 4. Sympozjum „Integracja sztuki i techniki w architekturze”, 02-03 czerwca 2016 Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska w Bydgoszczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 
Fiuk P., „Kamienica staromiejska w strukturze współczesnego miasta”, KRAKÓW, XV Międzynarodowa konferencja naukowa, [w:] „Definiowanie przestrzeni architektonicznej. Dom w mieście — właściwości rzeczy architektonicznej”, Katedra Architektury Mieszkaniowej i Kompozycji Architektonicznej, Instytut Projektowania Architektonicznego, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, 25-26 listopada 2016,  Tom 4, red. T. Kozłowski, s. 47-57, ryc. 1, Monografia nr 532
Fiuk P., „Transformacja dzielnic staromiejskich w Polsce i Niemczech po 1989/1990 roku. Elbląg, Szczecin, Frankfurt nad Menem, Drezno“
LUBLIN, Samodzielna Pracownia Architektoniczna, Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, 10-11.03.2016, I Ogólnopolska Konferencja „Synergia w architekturze” Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 
Fiuk P., „Architektura starych miast w relacji z krajobrazem naturalnych akwenów wodnych (Gdańsk, Hamburg, Rotterdam, Szczecin, Wenecja)”, „Konserwacja zapobiegawcza środowiska 6.Architektura jako element krajobraz” 24-25 października 2016, WARSZAWA Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego https://pche6.wordpress.com/
Fiuk P., „Dylemat ochrony modernistycznej architektury i urbanistyki na Starym Mieście w Szczecinie”, Ogólnopolska Konferencja „Ochrona dziedzictwa architektury i urbanistyki polskiej 2 połowy XX wieku” Międzynarodowa konferencja „Ochrona dziedzictwa architektury i urbanistyki 2 połowy XX wieku”, WARSZAWA, 17-18 listopad 2016, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, konserwacja.pk.edu.pl/archXXpl
Fiuk P., „Wenecja-Giudecca. Unikalna struktura habitatu na lagunie”, HABITATY 2016. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Mój piękny habitat”, WROCŁAW-Zielona Góra 18.-22. października 2016, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, www.habitaty.pwr.edu.pl
Płotkowiak M.,  Udział w sesji: Colloquia Lubuskie, edycja 2016;

INNE AKTYWNOŚCI NAUKOWE

Płotkowiak M., Udział w Wojewódzkiej Radzie Ochrony Zabytków przy ZWKZ w Szczecinie;
Płotkowiak M., Udział w Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Szczecinie;
Płotkowiak M., Udział w Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stargardzie;

2015 rok
MONOGRAFIE, PODRECZNIKI, ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH
Fiuk P., „Nowoczesna” architektura w zrujnowanej dzielnicy staromiejskiej Szczecina po 1945 roku. Koncepcja modernistycznego osiedla mieszkaniowego wobec idei przywrócenia historycznej struktury”, WROCŁAW, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego i Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata w Warszawie, 16-18 listopada 2015,Konferencja „Sztuka Polska na ziemiach zachodnich i północnych w latach 1945-1981”

Fiuk P., „Transformacja nadodrzańskiej części Starego Miasta w Szczecinie po 1989 roku — wobec współczesnych doktryn i pryncypiów konserwatorskich”, Tom 2, red. A. Kadłuczka, E. Waszczyszyn, [w:] „Przeszłość dla przyszłości”,Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, II Kongres Konserwatorów Polskich „PRZESZŁOŚĆ DLA PRZYSZŁOŚCI”, 6-10 października 2015, Warszawa-Kraków. s. 19-27, ryc. 4, Monografia nr 499, www.konserwacja.pk.edu.pl/pl/
Fiuk P., „Neokreacja architektury szczecińskiego Podzamcza. Identyfikacja kulturowa dzielnicy staromiejskiej po 1989 roku”, Tom 1, red. A. Jędryko, K. Sieńko-Dragosz, [w:] „Społeczna rola architektury”, Konferencja naukowa 6-7 grudnia 2013 r., Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 NOWY TARG [wydanie 2015], s. 301-321, ryc. 9 

Fiuk P., Filharmonia i wielkie inwestycje publiczne w Szczecinie —potencjał i perspektywy”, [w:] Region-Miasto-Wieś. Wielkie inwestycje publiczne w miastach aglomeracji”, II Międzynarodowa Konferencja Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 28-29 października 2015, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej,  

2014 rok
Fiuk P., „Architektura w miastach historycznych w Polsce od 1989 roku. Odbudowa, rekonstrukcja, retrowersja, Neokreacja i współczesna kreacja (zarys problemu)”, [w:] „Przyszłość architektury”, red. E. Przesmycka, E. Trocka-Leszczyńska, Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe ATLA2, Wrocław 2014, s. 35-47, ryc. 2  


2013 rok

Fiuk P., „Granice postaw twórczych i inspiracji w architekturze. The borders of creative approaches in architecture”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej współorganizowanej przez SARP Oddział Wrocław „ETYKA W PRAKTYYCE ARCHITEKTONICZNEJ 2”, Wrocław 16 grudnia 2013 r.

Fiuk P.,  „Made …in Poland” [Westiwal Architektury 2013], Artykuł w czasopiśmie „Architektura i Biznes” nr 12.2013 (1.6)

ROZDZIAŁY W MONOGRAFII

Gołębiewski J., Perspektywy odbudowy tkanki miejskiej na obszarze szczecińskiego śródodrza. „Nowoczesność w architekturze” (2013), str. 89-98, il. 11

Kozłowska I., Twierdze Szczecin i koźle – dziedzictwo pruskiej myśli fortecznej. „Militarne tradycje Kędzierzyna-Koźla, Śląska i Rzeczypospolitej” (2013), str. 41-47

Płotkowiak M., Więźby dachowe wybranych przykładów barokowej architektury rezydencjonalnej z Pomorza Zachodniego. „Z dziejów ziemi Drawskiej i Szczecineckiej” (2013), str. 69-82

Płotkowiak M., Ocena stanu technicznego wieży kościoła p.w. Św. Jakuba Apostoła w Ośnie Lubuskim. „Colloquia Lubuskie” (2013), str. 36-49

Płotkowiak M., Anastyloza portalu północnego w skrzydle zachodnim klasztoru Cysterek w Cedyni. „Cedynia i okolice przez wieki” (2013), str. 271-280

Rek-Lipczyńska A., Odcienie modernizacji polskich osiedli mieszkaniowych. Problem identyfikacji społecznej miasta – kolor jako wartość przestrzeni miasta. „Nowoczesność w architekturze” (2013), str. 103-112

Rek-Lipczyńska A., Odcienie modernizacji polskich osiedli mieszkaniowych. Problem identyfikacji społecznej miasta – kolor jako wartość przestrzeni miasta. „Nowoczesność w architekturze” (2013), str. 103-112

Rek-Lipczyńska A., Kolor i forma. Badania nad percepcją formy architektonicznej i jej barwy w poszukiwaniu zależności jakie zachodzą między nimi. „Dokonania naukowe doktorantów” (2013), str. 28-33

Rek-Lipczyńska A., Historyczne aspekty funkcjonowania koloru w architekturze. Estetyka światła w sztuce średniowiecznej. „Dokonania naukowe doktorantów” (2013), str. 26-31

CZASOPISMA KRAJOWE

Gołębiewski J., Rozwój idei zamieszkiwania w domu na wodzie w Polsce na tle doświadczeń wybranych państw europejskich. Czy mieszkanie na wodzie stanowi realną alternatywę dla tradycyjnych form zamieszkania w Polsce. „Dom jutra i osiedle jutra” (2013), str. 130-136

Kozłowska I., Obrazy przeszłości.. Art. rec. w Wyd. PK, str. 264-277

Kozłowska I., Dom modernistyczny domem jutra. „Dom jutra i osiedle jutra” (2013), str. 248-252

Paszkowski Z., Odnawialne źródła energii jako determinanty rozwoju środowiska mieszkaniowego w przyszłości na przykładzie projektu Greek Islands w Szczecinie. „Dom jutra i osiedle jutra” (2013), str. 53-59

Paszkowski Z., Wartość autentyzmu w procesie rewitalizacji. „Wartościowanie zabytków architektury” (2013), str. 181-186

Rek-Lipczyńska A., Wielopoziomowe sprzężenie koloru z fomą architektoniczną, czyli zagadnienia projektowania koloru w teorii i praktyce. Kolor jako komponent formy. „Młodzi naukowcy dla polskiej nauki” (2013), str. 26-29

CZASOPISMA ZAGRANICZNE

Paszkowski Z., Shopping Mall In the City Context How Can Shopping Mall Positively Contribute To The Development Of The City Core?. Artykuł rec. w publikacji internetowej pt. “Lusofona Journal of Architecture and Education”


Paszkowski Z., Gołębiewski J., Land to Sea – Eco Path. „Waterfront Sines”. EWUUD, Lizbona

2012 rok


ROZDZIAŁY W MONOGRAFII

Fiuk P., Berlin – Friedrichswerder. Przywracanie tożsamości historycznej dzielnicy. „Nowoczesność w architekturze” (2012), str. 89-98, il. 9

Gołębiewski J., Transformacja obszarów i obiektów postindustrialnych w Sczecinie pod funkcje biurowe. Projekty, realizacje, perspektywy rozwoju. „Nowoczesność w architekturze” (2012), str. 81-90, il. 4

Kozłowska I., Ochrona i konserwacja zabytków w ruinie na Pomorzu Zachodnim. „Zamki w ruinie – zasady postępowania konserwatorskiego” (2012) ICOMOS, str. 185-192, rys. 6

Kozłowska I., Szczecińskie Grabowo – transformacja historycznej dzielnicy przemysłowej. „Nowoczesność w architekturze” (2012), str. 91-99, il. 20

Rek-Lipczyńska A., Transformacja kolorem, czyli jak kolorystyka elewacji zespołów śródmiejskich kształtuje nową tożsamość miejsca na przykładach zabudowy śródmiejskiej Szczecina. „Nowoczesność w architekturze” (2012), str. 89-96, il. 13


CZASOPISMA KRAJOWE

Arlet J., Arlet P., Niezwykłe strzechy na skandynawskich wyspach. Czasopismo „Przestrzeń i forma” nr 17 (2012), str. 204-214, ryc. 7

Augustyn-Lendzion E., Średniowieczne ratusze w krajach Europy Zachodniej – program geneza. Niezwykłe strzechy na skandynawskich wyspach. Czasopismo „Przestrzeń i forma” nr 16 (2012), str. 550-556, ryc. 4

Augustyn-Lendzion E., Średniowieczne ratusze w krajach Europy Zachodniej – program funkcjonalny. Niezwykłe strzechy na skandynawskich wyspach. Czasopismo „Przestrzeń i forma” nr 16 (2012), str. 558-566, ryc. 11

Gołębiewski J., Plan rewitalizacji Wyspy Grodzkiej w Szczecinie. Czasopismo Techniczne, str. 177-188

Paszkowski Z., Czernik L., Transformacja obszarów Waterfront w Lizbonie. Poco do Bisto & Braco De Prata – studium przypadku. Czasopismo „Przestrzeń i forma” nr 16 (2012), str. 410-420, ryc. 15

Paszkowski Z., Wybrzeże słońca – intensywne zagospodarowanie strefy nadmorskiej Costa Del Sol w Hiszpanii – próba oceny. Czasopismo „Przestrzeń i forma” nr 16 (2012), str. 458-468, ryc. 17

Paszkowski Z., Detal minimalistyczny. Czasopismo Techniczne, str. 251-258

Paszkowski Z., Kryteria ochrony i adaptacji obiektów poprzemysłowych z perspektywy Szczecina. „Zakres i granie ingerencji w adaptacji obiektów i zespołów poprzemysłowych, PROREWITA, str. 181-191, il. 10

Paszkowski Z., Idea miasta. Czasopismo „Przestrzeń i forma” nr 17 (2012), str. 146-164, ryc. 14

Rutyna H., Neogotycki kościół Ducha  Świetego w Stargardzie Szczecińskim. Cz. 1: architektura. Czasopismo „Przestrzeń i forma” nr 16 (2012), str. 590-608, ryc. 21

Rutyna H., Neogotycka cerkiew świętych apostołów Piotra i Pawła w Stargardzie Szczecińskim. Cześć 1: Architektura i stan zachowania. Czasopismo „Przestrzeń i forma” nr 17 (2012), str. 504-516, ryc. 26

Rutyna H., Kościół Ducha Świętego w Stargardzie szczecińskim. Część 2: Konstrukcja i stan zachowania Czasopismo „Przestrzeń i forma” nr 17 (2012), str. 486-502, ryc. 16

2011 rok

MONOGRAFIE, PODRECZNIKI

Paszkowski Z., Monografia pt. „Miasto idealne w perspektywie europejskiej i jego związki z współczesna urbanistyka.

Rek-Lipczyńska A., Monografia pt. „Znaczenie empory muzycznej w kształtowaniu wnetrz wiejskich kosciołów Pomorza Zachodniego

CZASOPISMA KRAJOWE

Fiuk P., Historia miejsca – szczecińskie podzamcze. Przywracanie tożsamości staromiejskiej dzielnicy. Artykuł w publikacji pt. „Szczecin i jego miejsce”. (2011) str. 289-300, ryc. 6

Paszkowski Z., Czy ochrona krajobrazu portowego w Szczecinie ma sens. Czasopismo „Przestrzeń i forma” nr 15 (2011), str. 8, ryc. 9

Paszkowski Z., Ponadczasowe wartości w architekturze. Czasopismo Techniczne, zeszyt 14, rok 107 (2011), str. 300-309, rys 7

Paszkowski Z., Problemy współczesnego kształtowania stref nawodnych w miastach. Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, tom XL 2008, str. 185-194, ryc. 5

Płotkowiak M., Nowaczyk S., Rewaloryzacja neogotyckiej wieży kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Chojnie. Inżynieria i Budownictwo nr 10/2011, str. 527-530, rys. 13

Rutyna H., Sakralna architektura ryglowa na wsi zachodniopomorskiej. Czasopismo „Przestrzeń i forma” nr 15 (2011), str. 24, ryc. 25

Satkiewicz-Parczewska A., Zastosowanie współczesnych technik witrażowych w zabytkowych wnętrzach sakralnych (na przykładzie fusingowego witraża dla kaplicy papieskiej w kościele Św. Jana Ewangelisty w Szczecinie”, „Nie tylko art. Dec. Sztuka witrażowa w okresie międzywojennym” (2011), str. 29-30
 2010 rok

CZASOPISMA KRAJOWE

Arlet J., Przestrzenna, społeczna i ekologiczna problematyka Zimowej Szkoły Architektury na Uniwersytecie Gazi – Ankara 2010. Czasopismo naukowo-dydaktyczne „Przestrzeń i forma”, nr 14 (2010), str. 227-236.

Augustyn-Lendzion E., Średniowieczne miasta Pomorza Zachodniego – wynik wpływu różnorodnych czynników. Czasopismo naukowo-dydaktyczne „Przestrzeń i forma”, nr 13 (2010), str. 313-322.

Augustyn-Lendzion E., Średniowieczne miasta Pomorza Zachodniego – kształtowanie się autonomii miaszczaństwa. Czasopismo naukowo-dydaktyczne „Przestrzeń i forma”, nr 14 (2010), str. 321-328.

Augustyn-Lendzion E., Średniowieczne miasta Pomorza Zachodniego – symbol potęgi mieszczaństwa. Czasopismo naukowo-dydaktyczne „Przestrzeń i forma”, nr 14 (2010), str. 329-338.

Paszkowski Z., Spowolnić architekturę. Wydawnictwo: Czasopismo Techniczne. Politechnika Krakowska (2010), str. 246-249.

Paszkowski Z., Ankara – problemy urbanizacji niekontrolowanej. Czasopismo naukowo-dydaktyczne „Przestrzeń i forma”, nr 13 (2010), str. 204-218.

Paszkowski Z., Stan dyscypliny naukowej: architektura i urbanistyka w Polsce. Czasopismo naukowo-dydaktyczne „Przestrzeń i forma”, nr 14 (2010), str. 283-294.


Płotkowiak M., Projekt odbudowy pałacu w Dobropolu. Czasopismo: Zachodniopomorskie Wiadomości Konserwatorskie (2010), str. 141-159

2009 rok

MONOGRAFIE, PODRECZNIKI

Arlet J.-50%, Arlet P.-50%., Region Zachodniopomorski. Rozdział w monografii pt. „Zabytkowe budownictwo drewniane w Polsce-diagnostyka, wzmocnienia i zabezpieczenia. Wydawnictwo Uczelniane PS, ISBN 978-83-7457-052-7. Szczecin 2008, str. 249-265.

Bizio K., Szczecin – w poszukiwaniu centrum miasta. Rozdział w monografii pt. „Przyszłość XIX wiecznego Szczecina”. Wydawnictwo Studio DAO, ISBN 978-83-61350-37-8, Szczecin 2009, str. 52-59.

Paszkowski Z., 33%, Lorens P. 33%, Pęchorzewski D. 33%.,  Kultura i sztuka w procesach rewitalizacji miast. Współautor monografii pt. „Kształtowanie przestrzeni kwartału 21 w Szczecinie na tle doświasdczeń europejskich i północnoamerykańskich”. Wydawnictwo Printshop, ISBN 978-83-60397-20-6, Szczecin 2008, str. 1-128.

Paszkowski Z., Przyszłość XIX-wiecznego Szczecina. Rozdział w monografii pt. „Przyszłość XIX wiecznego Szczecina”. Wydawnictwo Studio DAO, ISBN 978-83-61350-37-8, Szczecin 2009, str. 38-45.

Satkiewicz-Parczewska A., Percepcja miasta. Rozdział w monografii Westival – „Sztuka architektury”. Wydawnictwo SARP. Szczecin 2009, str. 32-41.

CZASOPISMA KRAJOWE

Arlet J.-50%, Arlet P.-50%., 200 lat geometrii wykreślnej. Czasopismo naukowo-dydaktyczne „Przestrzeń i forma”, nr 11 (2009), str. 35-42.

Fiuk P., Centrum Barcelony – wyburzenia dla ożywienia. Czasopismo Techniczne, 1-A/2009, 7 (2009), Kraków 2009,  str. 239-243.

Paszkowski Z.-50%, Kurtz K.-50%., Problemy energetyczne w przebudowie obiektu zabytkowego na przykładzie budynku Starej Dany w Szczecinie. Wydawnictwo: Wiadomości Konserwatorskie, 26 (2009), str. 518-528.

Paszkowski Z., Planowanie transformacji szczecińskich wysp Międzyodrza. Czasopismo naukowo-dydaktyczne „Przestrzeń i forma”, nr 12 (2009), str. 355-374.

Paszkowski Z., Nowe formy i funkcje zabudowy miejskiej na przykładach projektów Szczecińskich. Czasopismo „Biblioteka urbanisty” nr 12. Warszawa 2008, str. 240-247.

Płotkowiak M.,-50%, Nowaczyk S.-50%., Nowy hełm wieży kościoła pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła w Szczecinie. Czasopismo„Inżynieria i budownictwo” nr 5/2009, Warszawa 2009, str. 243-246.

KONFERENCJE KRAJOWE

Arlet J.-50%, Arlet P.-50%., Architektura drewniana w krajobrazie wyspy Bornholm. Materiały pokonferencyjne IX Polsko-Niemieckiej Konferencji „Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo” Antikon 2009, Szczecin 2008, str. 33-41.

Paszkowski Z., Znaczenie formy urbanistycznej i architektonicznej w wybranych realizacjach i projektach architektury mieszkaniowej na Pomorzu ZachodnimArtykuł recenzowany w materiałach pokonferencyjnych pt. „Środowisko mieszkaniowe” nr 7/2009. Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej. Zakopane 2009, str. 140-143

Płotkowiak M., Rewaloryzacja założenia byłej komandorii templariuszy w Rurce.  Publikacja w materiałach pokonferencyjnych opracowanych z okazji obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa 2009 pt. „Zabytkom na odsiecz! Szlakiem grodów, zamków i twierdz”. Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie. Szczecin 2009, str. 83-94.

2008 rok

MONOGRAFIE, PODRECZNIKI

Fiuk P., Transformacja zespołów staromiejskich po 1989 roku., Wydawnictwo Hogben, ISBN 978-83-60379-21-3, Szczecin 2008.

Paszkowski Z.,  Restrukturyzacja miasta historycznego., Wydawnictwo Hogben, ISBN 978-83-60637-28-0, Szczecin 2008.

Rutyna H., Dzieje kościoła św. Jakuba Apostoła w Szczecinie i jego znaczenie w historii miasta”, Wydawnictwo Hogben ISBN 978-83-60637-35-8, Szczecin 2008.


CZASOPISMA ZAGRANICZNE

Rutyna H.-50%, Latour S.-50%., Von der Ruine zur Kathedrale St. Jakobi in Stettin/Szczecin – zur Geschichte ihrer Kunst und Architektur. Od ruiny Katedry św. Jakuba w Szczecinie do historii sztuki i architektury. Rozdział w książce recenzowanej pt. „Wie roter Bernstein Backsteinkirchen von Kiel bis Kaliningrad. Ihre Kraft in Zeiten religiöser und politischer Umbrüche”. Wydawnictwo  Dölling und Galitz Verlag. Hamburg 2008, str. 395-415

CZASOPISMA KRAJOWE

Augustyn-Lendzion E.,  Czy istnieje miasto bez serca? - przykład Stargardu Szczecińskiego. Czasopismo Techniczne, 7(2008) str. 7-14.

Augustyn-Lendzion E., O związku przestrzeni z formą. Czasopismo naukowo-dydaktyczne Pt. „Przestrzeń i forma”, 10 (2008), str. 97-112

Arlet J. – 50%, Arlet P. – 50%, Tradycyjna architektura drewniana wyspy Rugii. Czasopismo naukowo-dydaktyczne pt. „Przestrzeń i forma”, 10 (2008), str. 115-120

Fiuk P., Czy odbudowane Stare Miasto w Szczecinie może stać się kulturowym centrum miasta w XXI wieku. Czasopismo Techniczne, 7(2008) str. 159-166.

Fiuk P., Symbole nowoczesności w strukturze zabytkowych miast Europy. Czasopismo Techniczne, 7(2008) str. 294-298.

Fiuk P., Filharmonia dla Szczecina. Czasopismo naukowo-dydaktyczne pt. „Przestrzeń i forma”, 10 (2008), str. 331-342.

Paszkowski Z., Domodossola workshop 2008. Czasopismo naukowo-dydaktyczne pt. „Przestrzeń i forma”, 10 (2008), str. 351-356

Paszkowski Z., Otwarta przestrzeń pogranicza. Czasopismo naukowo-dydaktyczne pt. „Przestrzeń i forma”, 10 (2008), str. 83-88

REFERATY

Fiuk P., Koncepcje, projekty i studia nad odbudową Starego Miasta w Kostrzynie nad Odrą. Referat w publikacji rec. pt. „Kreską i sercem” poświęconej pamięci profesora dra inż.  St. Latoura. Wydawnictwo PPH ZAPOL, Szczecin 2008, str. 175-188.

Płotkowiak M.-50%, Nowaczyk S.-50%., projekt przebudowy zachodniej grupy wieżowej koscioła św. Jakuba Apostoła w Szczecinie. Referat w publikacji rec. pt. „Kreską i sercem” poświęconej pamięci profesora dra inż.  St. Latoura. Wydawnictwo PPH ZAPOL, Szczecin 2008, str. 91-112.

Paszkowski Z., Profesor Staszek. Referat w publikacji rec. pt. „Kreską i sercem” poświęconej pamięci profesora dra inż.  St. Latoura. Wydawnictwo PPH ZAPOL, Szczecin 2008, str. 41-44.

Satkiewicz-Parczewska A., Nowe techniki witrażowe we wnętrzach sakralnych. Referat w publikacji rec. pt. „Kreską i sercem” poświęconej pamięci profesora dra inż.  St. Latoura. Wydawnictwo PPH ZAPOL, Szczecin 2008, str. 193-198.