Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

KIEROWNIK KATEDRY

PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. ZBIGNIEW PASZKOWSKI

obrazek

ur. w 1955 r. w Krakowie, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, dyplom magisterski uzyskał w roku1979. Od 1982 r. pracuje na Wydziale  Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej, a obecnie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Stopień doktora otrzymał w roku 1987 na Politechnice Szczecińskiej, a doktora habilitowanego w roku 1997 na Politechnice Krakowskiej. W latach 2000 -2014 był zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego, a po uzyskaniu tytułu profesora n.t. na stanowisku profesora, od 2016 r. na stanowisku profesora zwyczajnego. Od 1998 r. jest kierownikiem Zakładu Teorii Architektury, Historii i Konserwacji Zabytków, a od 2012  Katedry Historii i Teorii Architektury na Wydziale Budownictwa i Architektury. Przez dwie kadencje był prodziekanem nauki i organizacji na WBiA oraz senatorem Senatu ZUT. W latach 2003-2005 był dyrektorem Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej i Architektem Miasta w Szczecinie.

Prof. Zbigniew Paszkowski jest również czynnie działającym architektem. Odbywał staże zawodowe  w Hiszpanii, Holandii i Niemczech. W roku 1988 uzyskał na wniosek SARP od Ministra Kultury i Sztuki „prawa twórcy”. Kontynuował pracę projektową w Autorskiej Pracowni Architektury urbicon spółka z.o.o., działającej od 1990 r. w Szczecinie. Jest autorem i głównym projektantem ponad 150 zrealizowanych opracowań projektowych, konkursowych - w tym wielu nagrodzonych. Jest członkiem Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN, w kadencji 2020-24 jego wiceprzewodniczącym, członkiem Komitetu Narodowego ICOMOS, SARP oraz IARP.

Jest współtwórcą kierunku kształcenia Projektowanie architektury wnętrz i otoczenia i Przewodniczącym Rady Programowej tego kierunku. Jest przewodniczącym Komisji Doktorskiej A (Architektura i urbanistyka) na WBiA.

W roku 2017 został powołany na Rzecznika Akademickiego (Ombudsmana) na do roku 2020. Od roku 2019 jest Przewodniczącym Rady Dyscypliny Naukowej Architektura i Urbanistyka w ZUT

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I DYDAKTYCZNA

W zakresie dydaktyki na uwagę zasługuje sukcesywne rozwijanie przez prof. Z. Paszkowskiego współpracy i wymiany zagranicznej. Był on pełnomocnikiem dziekana WBiA ds. współpracy z Uniwersytetem w Dortmundzie (RFN) organizując wymianę studentów i pracowników w latach 1983-1990. Był kierownikiem projektu TEMPUS, w ramach trójstronnej współpracy z Fachhochschule w Oldenburgu (RFN) i Groningen (Holandia), organizował wielostronną wymianę studentów i pracowników naukowych, a także pierwszą pracownię GIS dla studentów  kierunku architektura i urbanistyka. W okresie 2000 -2002 był członkiem Zespołu Oceniającego projekty badawcze w zespole T-07 Mechaniki, Budownictwa i Architektury KBN. Prof. Zbigniew Paszkowski był trzykrotnie powołany do Komisji Oceniającej KAUT (2002, 2010, 2016), a także członkiem krajowego zespołu opracowującego raport pt. „Przestrzeń życia Polaków”. W latach 2004-2019 uczestniczył w 21 warsztatach międzynarodowych organizowanych w ramach europejskiego programu ERASMUS Intensive Program, których był współorganizatorem, i w  których udział brali studenci kierunku architektury i urbanistyki WBiA i wielu studentów zagranicznych z kilkunastu uniwersytetów europejskich i amerykańskich. Współprowadzony przez prof. Z. Paszkowskiego program tematyczny ERASMUS IP  dotyczący rewitalizacji terenów nadwodnych,  realizowany w Portugalii na Universytecie Lusófona w Lizbonie został nagrodzony przez  fundację  Life Long Learning. Prof. Paszkowski prowadzi również corocznie zawodowe praktyki programowe dla studentów I i II stopnia kierunku architektura i urbanstyka.

Prof. Zbigniew Paszkowski jest również inicjatorem wielu umów międzynarodowych o współpracy międzyuczelnianej i w programie ERASMUS, co pozwoliło na semestralne pobyty studialne za granicą i zdobywanie zagranicznych dyplomów ukończenia studiów inżynierskich i magisterskich wielu studentom kierunku architektura i urbanistyka (Niemcy, Turcja, Dania). Sam również brał udział w programach  STA  ERASMUS + z wykładami w Izmirze i Ankarze (Turcja), Lizbonie (Portugalia), a także miał wykłady na uniwersytetach w Niemczech, Hiszpanii. Do osiągnięć w zakresie dydaktyki należy również zaliczyć zainicjowanie, kierowanie zespołem opracowującym sylabusy przedmiotów i nowy program studiów oraz doprowadzenie do utworzenia nowego kierunku studiów „Projektowanie architektury wnętrz i otoczenia”. Kierunek ten w roku 2017 otrzymał certyfikat Fundacji ds. Rozwoju Edukacji „Studia z Przyszłością”, a w roku bieżącym doprowadził do utworzenie II stopnia tych studiów.

Prace dyplomowe

Prof. Zbigniew Paszkowski jest promotorem kilkudziesięciu prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich, z których wiele uzyskało wyróżnienia i nagrody. Przyczynił się do uzyskania przez WBiA ZUT praw do doktoryzowania w dyscyplinie architektura i urbanistyka. Jest również promotorem 6 prac doktorskich, w tym 3 obronionych z wyróżnieniem, a dwie uzyskały nagrody ministra. Jest uznanym recenzentem wielu prac dyplomowych, doktorskich, przewodów habilitacyjnych i kilku postępowań profesorskich.

Nagrodzone projekty dyplomowe:

Katarzyna Florysiak – wyróżnienie w Konkursie Dyplom Roku im. Zbyszka Zawistowskiego za projekt  „Szczecińskie Centrum Kultury Skandynawskiej” - 2016

Aleksandra Milewska – Wyróżnienie w Konkursie Prezydenta Miasta Szczecin za projekt „Miasto nad wodą – zagospodarowanie fragmentu Wyspy Zielonej w Szczecinie” - 2009

Marta Grządziel – Nagroda Główna w II edycji Konkursu o Nagrodę im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego za projekt „Modernizacja i rozbudowa podstawowej szkoły muzycznej im. T. Szeligowskiego w Szczecinie”, 2000

 

Medale i odznaczenia

Za zasługi na rzecz nauki i rozwoju architektury został uhonorowany medalami:

·         Srebrny Krzyż Zasługi 2005 r.

·         Medal za Zasługi dla Politechniki Szczecińskiej w 2008 r.

·         Medal za Zasługi dla Budownictwa 2012 r.

·         Medal Bene Merentibus Politechniki Krakowskiej  w 2013 r.

·         Złoty Krzyż Zasługi 2015 r.

·         Medal Komisji Edukacji Narodowej w 2018 r.

·         Złoty Medalem za Długoletnią Służbę w 2018 r.

 a także kilkoma nagrodami Rektora.

Nagrody i wyróżnienia za działalność twórczą

·         Nagroda CEE Retail Awards 2011 za Project of the Year – Galeria Usługowo-Handlowa Kaskada w Szczecinie w kategorii: “Overall Project of the Year” oraz “Shopping Centre Large”

·         Wyróżnienie SARP (Westival 2010 – rekonstrukcja Miasta) za najlepszą realizację architektoniczną w zakresie rekonstrukcji w Szczecinie – Książnica Pomorska

·         Pole Golfowe Modry Las – 1 miejsce w rankingu Polishgolf.pl 2009

·         Nagroda „Kryształowe Apartamenty 2008” dla zespołu mieszkaniowego Garden House SGI Baltis przy ul. Szczecińskiej w Szczecinie, przyznany przez Redakcję „Apartamenty i Mieszkania” za realizację w roku 2008

·         Nagroda w Plebiscycie „Skarby Architektury Szczecina” w Kategorii „Powojenne obiekty Użyteczności Publicznej” – za projekt budynku Książnica Pomorska zrealizowanego w latach 1995-98.

·         Modernizacja Roku 2001 w kat. „Obiekty hotelarsko-turystyczne” za projekt modernizacji i remontu budynku Qubus Hotel -Silesia w Legnicy

Prof. Zbigniew Paszkowski jest członkiem SARP, ZPOIA, ICOMOS, Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN, w którym na kadencję 2020-2024 wybrany został na funkcję wiceprzewodniczącego.

 

Publikacje naukowe

Książki monografie

1.     Paszkowski Z.: Tradycja i innowacja w twórczości architektonicznej, (Tradition and Innovation in Architectural Creativity),  Wydawnictwo Naukowe Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 1997.

2.     Paszkowski Z.: Transformacja przestrzeni śródmiejskich miast europejskich, (Transformation of the Central Spaces of European Cities) Walkowska Wydawnictwo, Szczecin 2003.

3.     Paszkowski Z.: Restrukturalizacja miasta historycznego jako metoda jego współczesnego kształtowania, (Restructuralization of a Historic Town as a Method of it’s Contemporary Design), Hogben Szczecin 2008.

4.     Paszkowski Z.: Miasto idealne w perspektywie europejskiej i jego związki z urbanistyką współczesną, Ideal City in European Perspective and It’s Links with the Contemporary Urban Planning), Wydawnictwo Universitas, Kraków 2011.

5.     Paszkowski Z.: Przyszłość małych miast w Polsce z perspektywy Pomorza Zachodniego, Rewitalizacja średniowiecznych małych miast Pomorza Zachodniego, (The Future of Small Cities in Poland from the Perspective of the West Pomerania Region. Revitalization of Medieval West Pomeranian Small Cities), (red.) Wydawnictwo Hogben,  Szczecin 2014.

6.     Paszkowski Z: Historia idei miasta. Od starożytności do renesansu. (The History of Urban Ideas. From Ancient to Renaissance Times). Wydawnictwo Hogben,Szczecin 2015.

 

Rozdziały w monografiach

7.     Paszkowski Z., Friden B.: Traditional Craft in 21-st Century Architecture. Chapter in the Monography entiteled: Manifesto. Alytus Handy Craft School in co-operation with IAPP PS and Brinellgymnasiet in Nässjö, Sweden Alytus Lituania 2005, s. 12-20.

8.     Paszkowski Z.: Creating a Niche in the Global Economy – Global Changes Impact on Local Transformation Process – the Szczecin Case. Chapter in the monography entiteled: Regional Scientists Tribute to Professor Ryszard Domański. Polish Academy of Sciences, Committee for Space Economy and Regional Planning, Portland, Warszawa 2005, s. 311-327.

9.     Paszkowski Z., Lorens P., Pęchorzewski D.: Kształtowanie przestrzeni kwartału 21 w Szczecinie na tle doświadczeń europejskich i północnoamerykańskich. (Creation of Space at the Block Nr 21 in Szczecin on Hnad of European and American Experiences), Chapter in the monography. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarzą­dza­nia, Katedra Ekonometrii i Statystyki, Szczecin 2009, s. 1 – 128.

10.   Paszkowski Z.: Przyszłość XIX wiecznego Szczecina. (The Future of the XIX-century Szczecin), Chapter in the monography on the revival of cities, Szczecin 2009, s. 38-45,

11.   Paszkowski Z.: Architektoniczne klucze badania przestrzeni miasta, (Architectural Keys for Urban Space Research), Chapter in the monography entiteled: Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, (Creation of Contemporary Urban Space), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, s. 465 – 472,

12.   Paszkowski Z.: Problemy utrzymania miejskich zasobów budowlanych, [ Maintenance Problems of Build Urban Ressources], Chapter in the Monography entiteled: Budownictwo na obszarach zurbanizowanych. Nauka, praktyka, perspektywy,  (Building in Urbanized Areas. Science, Practice, Perspectives), Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2014, s. 153 – 164.

13.   Paszkowski Z. Węcławowicz-Bilska E., Schneider-Skalska G.: Tendencje w rozwoju polskiej urbanizacji, (Tendencies in the Development of Polish Urbanization), [in:] Przestrzeń życia Polaków, (Living Space of Poles) s. 15-37.

14.   Paszkowski Z., Kozłowska I., Gołębiewski J.: Problematyka ochrony konserwacji zabytków architektury w nauczaniu wyższym na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, (Problems of Monumentl Conservation in higher Education at t he Faculty of Civil Engineering and Architecture of the West Pomeranian University of Technology in Szczecin) [in:] Nauczanie i popularyzacja ochrony dziedzictwa, (Teaching and Populatization of Heritage Protection), PKN ICOMOS, 2015, s. 171-180.

15.   Paszkowski Z., Kozłowska I., Idee organiczności w urbanistyce terenów nadwodnych,[in:]: Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, ISSN: 0079-3507, zeszyt: 188

16.   Paszkowski Z., Krasowska K., Gołębiewski J.,  Perspektywy wpisu elementów krajobrazu kulturowego Szczecina na Listę Pomników Historii, [in:] „Ochrona dziedzictwa kulturowego” nr 4/2017, Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, Warszawa 2017, p. 47-62, il. 11

 

Publikacje w czasopismach zagranicznych

17.   Paszkowski Z.: Aktuelle städtebauliche Entwicklungsperspektiven von Stettin (Szczecin) unter Berücksichtigung der naturräumlichen Einbindung, Neue Landschaften – Almanach 2004, Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung, Berlin 2004, s. 269-274.

18.   Paszkowski Z.: Shopping Mall In The City Context How Can Shopping Mall positively Contribute To The Development Of The City Core?, Lusofona Journal of Architecture and Education, Lizbona 2013.

19.   Paszkowski Z.: Architectural Heritage – Today, Publisher nr 2-3 2011/2012, s. 35-47

 

Publikacje w czasopismach polskich

20.   Paszkowski Z.: Europejski program ochrony historycznej dzielnicy portowej Bryggen w Bergen, (European Program for Protection of the Historic Harbor Quarter Bryggen in Bergen), Kwartalnik Architektury I Urbanistyki, zeszyt 1/2002, s. 63-66.

21.   Paszkowski Z.: Wizja rozwoju przestrzennego Szczecina, (The Vision of Spatial Development of Szczecin), Kwartalnik Nr 1 „Przestrzeń i Forma”, Szczecin 2005, s. 23-34.

22.   Paszkowski Z.: Planowanie transformacji szczecińskich wysp Międzyodrza, (Transformative Planning of Odra River Islands in Szczecin), Kwartalnik „Przestrzeń i Forma” nr 12, Szczecin 2009, s. 355-374.

23.   Paszkowski Z., Kurtz K.: Problemy energetyczne w przebudowie obiektu zabytkowego na przykładzie budynku Starej Dany w Szczecinie, (Energy Problems in the Retrofit of protected Building, on Example of the Old Dana Building in Szczecin) „Wiadomości Konserwatorskie” 26/2009, Warszawa 2009.

24.   Paszkowski Z.: Nowe formy i funkcje zabudowy miejskiej na przykładach projektów szczecińskich,(New Forms and Functions of urban Structures on the examples of Szczecin Projects) „Biblioteka urbanisty” nr 12, Warszawa 2009, s. 240-247.

25.   Paszkowski Z.: Ponadczasowe wartości w architekturze, (Eternal Values in Architecture), Czasopismo Techniczne, PK, Kraków 2011.

26.   Paszkowski Z.: Detal minimalistyczny,(Minimalistic Detail), Czasopismo Techniczne, PK, Kraków 2012.

27.   Paszkowski Z.: Idea miasta, (The Idea of the City) Kwartalnik „Przestrzeń i forma” nr 17, Szczecin 2012.

28.   Paszkowski Z.: Odnawialne źródła energii jako determinanty rozwoju środowiska mieszkaniowego w przyszłości na przykładzie projektu Green Islands w Szczecinie, (Renovable Energu Ressources as the Determinants of the Development of  Housing Environment in Future on Example of Green Islands Project in Szczecin), Czasopismo Techniczne, PK, Kraków 2013, s. 53-59.

29.   Paszkowski Z., Filharmonia w Szczecinie. Koncepcja tradycji miejsca, (The Concert Hall in Szczecin. The Concept of Tradition of Place). Architektura i Biznes, 2014

30.   Paszkowski Z.: Idealne miasto przyszłości w kontekście tendencji urbanizacyjnych w Polsce, (The Ideal Future City in the Context of Urban Tendencies in Poland), Czasopismo Techniczne, PK, Kraków 2014, s. 159-177

31.   Paszkowski Z.: Małe miasta w Polsce i ich szanse rozwoju wobec wdrażania polityki spójności i rewitalizacji zintegrowanej, (Small Cities in Poland and their Development Opportunities for the Implementation of Cohesion Policy and the integrated Revitalization), Journal “Space and Form” nr 23, Szczecin 2015, s. 37-58.

32.   Paszkowski Z., Nowe spojrzenie na planowanie architektury mieszkaniowej w Afryce Subsaharyjskiej (New Look on the Housing Planning in Subsaharian Africa)  [in:] Journal „Space and Form”, nr 34, Wydawnictwo Uczelniane ZUT, 2018, ISNN 1895-3247                                                   p. 83-94

33.   Paszkowski Z., Piękno architektury sakralnej,(The Beauty in the Sacral Architecture) [in:]. Journal „Space and Form”, nr 29, Wydawnictwo Uczelniane ZUT, 2017, ISNN 1895-3247 p. 9-22 ryc. 6

34.   Paszkowski Z., W poszukiwaniu habitatu XXI wieku, [in:] Journal Space and Form, nr 30, Wydawnictwo Uczelniane ZUT, 2017, ISNN 1895-3247 p. 47-62, ryc. 6

 

e)  Udział w konferencjach międzynarodowych

35.   Paszkowski Z.: Holzarchitektur – Authentizität und kulturelle Kontinuität. Architektura drewniana – autentyzm a ciągłość kulturowa. III Polsko-Niemiecka Konferencja pt. Archi­te­k­tura ryglowa – wspólne dziedzictwo. ANTIKON, Szczecin 2002, s. 197-12.

36.   Paszkowski Z.: Research and Contextual Design. Badania naukowe a projektowanie w kontekście. XIX Międzynarodowa Konferencja, GAZI University Faculty of Engineering and Architecture, Department of Architecture, Ankara 2001, s. 213-220.

37.   Paszkowski Z.: City and Harbour Development of Szczecin (Poland) and the Project “Lasztownia”. Proceedings of the International Conference by HSH Nordbank w Kiel/ RFN Port Restructuring as a Chance for Urban Development?, Kilonia (RFN) 2004, s. 12-15.

38.   Paszkowski Z., Gołębiewski Jakub.: Land to Sea – Eco Path, Waterfront Sines, EWUUD, University of Lósofona in Lizbon, 2013.

39.   Paszkowski Z.: Urban Landscape Heritage Demolition Cultural Assets Historic cites Urban Transformation, 18 Symposium Heritage and Landscape as Human Values, Florence 2014

40.   Paszkowski Z., Gołebiewski J., The Renewable Energy City within the City. The Climate Change oriented urban design – Szczecin Green Island, Conference Materials: “Alternative & Renewable Energy Quest in Architecture & Urbanism”, 1-3.02.2017 r., Barcelona, ISSN 1876-6102, Universitat Politecnica de Catalunya, p. 104-110, il. 5

41.   Paszkowski Z.,The Advanced Water Sport and Leisure Centre Project at The Water Edge of Dąbie Lake in Szczecin (Poland) 4th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium WMCAUS, 18-22.07.2018, Prag, Czech Republic, IOP: Materials Science and Engineering, Vol.471, ISSN:1757-899X

42.   Paszkowski Z., Krasowska K., Gołebiewski J.,  Climate Change Influence on Eco-reactive Architectural Performance, „17 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017”, SGEM 2017, Wiedeń ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/sgem2017H/63, p.795-803, il. 2

 

Publikacje konferencyjne

43.   Paszkowski Z.: Zachowanie wartości kulturowych a współczesny rozwój miasta na przy­kła­dzie Śródmieścia Szczecina, (Protection of Cultural Assets and the Contemporary Urban Development on example of the City of Szczecin), [in:] Międzynarodowa Konferencja IGPiK ”Wartości kulturowe a zrówno­ważony rozwój miast”, (Cultural Values and the Sustainable Urban Development), Warszawa 1998, s. 21.

44.   Paszkowski Z.: Projekt pasażu pieszego Księcia Bogusława X w Szczecinie, (The Pedestrian Zone Prince Boguslaw X Design in Szczecin), [in:] Międzyna­ro­dowa Konferencja Konserwatorska „Teoria i praktyka w ochronie zabytków architektury”, (The Theory and Practice in the Protection of Monuments), Kraków 1998, s. 110-113.

45.   Paszkowski Z.: Tożsamość a kreacja w urbanistyce, (Identity and Creation in Urban Design) I Ogólnopolska Konferencja Instytutu Projektowania Urbanistycznego WA Politechniki Krakowskiej, Kraków 1999, s. 138-144.

46.   Paszkowski Z.: Uwarunkowania urbanistyczne rewaloryzacji śródmieścia Szczecina, (Urban Preconditions in the Renewal of the Szczecin City Center), Konferencja Jubileuszowa 50-lecia WBiA PS, Szczecin 1999, s. 138-143.

47.   Paszkowski Z.: W kierunku transformacji śródmieść, (Toward the Transformation of City Centres) V Sympozjum Rybna 2000 „Gra o przestrzeń”, Gliwice 2000, s. 168-172.

48.   Paszkowski Z.: Rola architektury w kreowaniu nowej identyfikacji kulturowej, (The Role of Culture in Creation of a New Cultural Identification), Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Man within Culture at the Treshold of the 21 st Century”, Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2001, s. 203-208.

49.   Paszkowski Z.: Znaczenie formy urbanistycznej i architektonicznej w wybranych realizacjach i projektach architektury mieszkaniowej na Pomorzu Zach., (The Importance of Urban and Architectural Forms in Selected Realizations and Projects of Housing in the West Pomeranian Region), Konferencja Naukowa „Środowisko”, WA PK, Kraków 2009, s. 140-143.

50.   Paszkowski Z.: Kryteria ochrony i adaptacji obiektów poprzemysłowych z perspektywy Szczecina, (Criteria of Protection and Adaptation of the Post-industrial Buildings from the Perspective of Szczecin) Konferencja Naukowa „Prorevita”, PŁ, Łódź 2010

51.   Paszkowski Z.: Wartość autentyzmu w procesie rewitalizacji,(The Value of Authenticity in the Revitalization Process), Konferencja Naukowa, Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, s. 181-186, 2014

52.   Paszkowski Z., Konserwacja bez selekcji, (Conservation without Selection), (Monumental Conservation without Selection), ICOMOS, Konferencja naukowa w Wilanowie, 2015

53.   Paszkowski Z., L.Czarnecki: Utrzymanie budynków i rewitalizacja obszarów miejskich zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, (Maintenance of Buildings and Revitalization of Urban Areas according to the Principles of Sustainable Development) [in:] Konferencja Naukowa „Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych” (Repair and Strenghtening of Building Structures), Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Bielsku-Białej, 2015

54.   Paszkowski Z., Habitat pierwotny w XXI wieku, (The Primal Habital in XXI Centrury), Conference Papers: „Habitat XXI w.- Zrównoważona integracja kultury i eko-rozwój”, Uniwersytet Zielonogórski, 2016, ISBN 978-83-945570-2-7, p.117-122, il. 7

55.   Paszkowski Z., Rola piękna w architekturze sakralnej (The Role of Beauty in Sacral Architecture), Poster for the Conference: „Piękno w sacrum”, 14-16.04.2016 r., ISBN 978-83-64922-49-7, BUK, Białystok, 2016, p. 131

56.    Paszkowski Z., Bizio K., Rewitalizacja w obliczu depopulacji miast, (Revitalisation Facing the Depopulation of Cities), Monography Chapter [in:] „Awarie budowlane - Conference 2017”, ISBN 978-83-7663-234-6 Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie, p. 75-95, Polish

57.   Paszkowski Z., Kozłowska I., Idee organiczności w urbanistyce terenów nadwodnych,(The Organic Ideas in the Urban Design of the Waterfronts) [in:] Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, ISSN: 0079-3507, zeszyt: 188, 2018, Polish

58.   Paszkowski Z., Florysiak K., Bioclimatic Affordable Urbanisation for Developing World (ICEARC’19 Conference paper)

 

 

 

59.   Paszkowski Z., Kołowiecka S., The Synergy of Islands – a Method of Creative Integration in Spatial Planning and Management (the proposal for Journal of Environmental Management) 2019

60.   Paszkowski Z., Smart and Sustainable Assessment and Protection of Mediterranean Achitectural Heritage, (the proposal for Heritage Journal) 2019

61.   Paszkowski Z., The Analytical Approach to the Final Diploma Project (FDP) as a Key into Architect’s Profession   (Conference Papers “e-Fiade 2018 Istanbul)

62.   Paszkowski Z., The Sustainable Architecture of the Future (The Keynote Speech planned for International Conference on Innovative Applied Energy, University of Oxford, UK

63.   Paszkowski Z., Who is responsible for the Development of the City? (Conference Materials “Responsible Urbanisation”, Poznań, 2018)

64.   Paszkowski Z., Interdisciplinary Synergetic Relations in the Architectural Planning of the High Rise Multipurpose Buildings(ICEARC’19 Conference paper)

 

W zakresie działalności naukowej Profesora, istotnym obszarem działalności jest opieka naukowa nad doktorantami, promotorstwo prac doktorskich oraz recenzowanie wniosków awansowych: doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich oraz udział w komisjach doktorskich i habilitacyjnych.

Promotorstwo prac doktorskich

Profesor jest promotorem zakończonych przewodów doktorskich:

1.      Dr inż. arch. Joanna Arlet

2.      Dr hab. inż. arch. Agnieszka Zimnicka

3.      Dr inż. arch. Izabela Kozłowska

4.      Dr inż. Paweł Rubinowicz

5.      Dr inż. arch. Jakub Gołębiewski

6.      Dr inż. arch. Arkadiusz Polewka

7.      Dr inż. arch. Katarzyna Krasowska

a także jest promotorem w otwartych przewodach doktorskich:

1.      Mgr inż. arch. Aleksandra Hamberg-Federowicz

2.      Mgr inż. arch. Katarzyna Florysiak

3.      Mgr inż. arch. Kinga Cichocka

4.      Mgr sztuki Anna Pazdur-Czarnowska

oraz opiekunem doktorantów studium doktoranckiego:

1.      Mgr inż. arch. Aleksandra Kuśmierek

2.      Mgr inż. arch. Sylwia Kołowiecka

 

Recenzje zewnętrzne prac doktorskich

2020 – dr inż. arch. Katarzyna Rembarz

dr inż. arch. Filip Łękawski

2019 – dr inż. arch. Andrzej Truszczyński

dr inż. arch. Wojciech Sumlet

2018 – dr inż. arch. Katarzyna Targowska

 

Recenzje zewnętrzne w przewodach habilitacyjnych

2020 – dr hab. Inż. arch. Piotr Winskowski

dr hab. inż. arch. Agnieszka Gębczyńska-Janowicz (przewodniczący Komisji Habilitacyjnej)

dr inż. arch. Anna Tejszerska (przewodniczący Komisji Habilitacyjnej)

2019 – dr hab. inż. arch. Anna Bojęś -Białasik (przewodniczący Komisji Habilitacyjnej)

dr hab. inż. arch. Waldemar Komorowski

2016 – dr hab inż. arch. Jerzy Cybis

dr hab. Inż. arch. Grzegorz Nawrot

dr hab. inż. arch. Marcin Giedrowicz

2015 – dr inż. arch. Małgorzata Solska

2014 – dr hab. inż. arch. Artur Zaguła (przewodniczący Komisji Habilitacyjnej)

dr hab inż. arch. Grzegorz Bukal

dr hab. Jacek Kwiatkowski

dr inż. arch. Małgorzata Włodarczyk

 

Recenzje wniosków w postępowaniach o tytuł profesora

2020 – prof. dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański

prof. dr hab. inż. arch. Piotr Obracaj

prof. dr hab. inż. arch. Magdalena Żmudzińska-Nowak

2019 – prof. dr hab. inż. arch. Bartosz Czarnecki

prof. dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak

prof. dr hab. inż. arch. Anna Kantarek

prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Koszewski

prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Ossowicz

prof. dr hab. inż. arch. Ewa Stachura

prof. dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz

2018 - prof. dr hab. inż. arch. Agata Bonenberg

prof. dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak

2017 - prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

prof. dr hab. inż. arch. Bogusław Szmygin

2016 - prof. dr hab. inż. arch. Barbara Gronostajska